NOW YOU CAN DOWNLOAD & PLAY ANYTIME ANYWHERE
my Malay

Terma & Syarat

Halaman ini mengandungi maklumat yang menerangkan hak anda dalam mengakses dan menggunakan laman web Syarikat.

Terma dan Syarat yang berkaitan dengan permainan dan promosi yang tersedia di Laman ini disiarkan dari semasa ke semasa, yang digabungkan di sini dengan rujukan.

 1. 1.1 Peruntukan berikut mentakrifkan terma dan syarat yang mengawal akses dan penyertaan anda dalam mana-mana perkhidmatan 'permainan untuk sebenar' yang disediakan oleh Syarikat atau secara kolektif dirujuk sebagai 'Syarikat', 'kami', 'kami' atau 'kami' sebagai konteks memerlukan. Peruntukan ini bertujuan untuk dibaca bersama-sama dengan 'Peraturan Pertaruhan', 'Dasar Privasi' dan mana-mana Terma dan Syarat lain yang mengawal penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web dan Maklumat yang terkandung di dalamnya (secara kolektif 'Terma dan Syarat') ini. .
 2. 1.2 'Permainan' bermaksud sistem permainan internet yang boleh diakses dan/atau ditawarkan di Tapak; 'Pertaruhan' atau 'pertaruhan' untuk tujuan Terma dan Syarat ini termasuk, tanpa had, pertaruhan, perjudian dan perjudian yang dijalankan berkaitan dengan mana-mana dan/atau semua Perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web(s) ;
 3. Peranti bermaksud sebarang peranti capaian aplikasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada komputer peribadi, komputer riba, telefon bimbit, pembantu digital peribadi, telefon PDA, peranti pegang tangan yang digunakan untuk penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan;
 4. Perisian bermaksud sebarang program komputer, fail data atau apa-apa kandungan lain (termasuk sebarang maklumat pengguna yang berkaitan dengan perkara di atas) yang perlu dipasang pada Peranti anda untuk membolehkan anda menggunakan dan mengakses Laman Web dan Perkhidmatan;
 5. Buku Sukan bermaksud sistem permainan internet yang boleh diakses dan/atau ditawarkan di bahagian Laman Web dan semua perkhidmatan yang berkaitan dan aktiviti permainan dalam talian;
 6. Perkhidmatan bermaksud Perisian dan Permainan bersama-sama.

 1. 2.1 Anda hanya boleh bermain Permainan untuk wang jika anda:
 2. i.a. berumur 18 tahun ke atas; dan
 3. i.b. Telah mencapai umur di mana anda berhak secara sah untuk bermain Permainan di mana-mana negara anda mengakses tapak kami.
 4. ii. Anda tidak dibenarkan mendaftar di Laman Web dan menggunakan perkhidmatan kami jika anda adalah penduduk Aruba, Australia, Bonaire, Curacao, Perancis, Iran, Iraq, Belanda, Saba, Sepanyol, St Maarten, Statia, Amerika Syarikat atau tanggungan Amerika Syarikat, United Kingdom. Kami berhak untuk menolak pelanggan dari mana-mana negara lain di atas dan di atas bidang kuasa yang disebutkan di atas mengikut budi bicara kami sendiri.
 5. 2.2 Jika anda tidak berhak, Syarikat berhak untuk:
 6. i. segera menghalang penyertaan anda dalam Permainan dan menarik balik akaun anda
 7. ii. melaporkan anda kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
 8. 2.3 Mengklik pada butang 'SERTAI DAN DAFTAR' yang berkaitan semasa pendaftaran anda, anda mengakui dan menerima bahawa:
 9. i. anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
 10. ii. anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan menerima Terma dan Syarat ini; dan
 11. iii. Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian yang mengikat secara sah ('Perjanjian') antara anda dan Syarikat berkenaan penggunaan Perkhidmatan.
 12. 2.4 Anda tidak boleh memindahkan, menjual atau mencagarkan Akaun Anda kepada orang lain. Larangan ini termasuk pemindahan mana-mana aset yang bernilai apa-apa jenis, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemilikan akaun, kemenangan, deposit, pertaruhan, hak dan/atau tuntutan berkaitan dengan aset ini, undang-undang, komersial atau sebaliknya. Larangan ke atas pemindahan tersebut juga termasuk bagaimanapun tidak terhad kepada bebanan, pengikraran, penyerahan hak, penggunaan hasil, perdagangan, pembrokeran, hipotesis dan/atau pemberian dengan kerjasama fidusiari atau mana-mana pihak ketiga, syarikat, individu asli atau undang-undang, yayasan dan /atau persatuan dalam apa jua bentuk atau bentuk

 1. 3.1 Kami berhak untuk meminda, mengemas kini dan mengubah suai Terma dan Syarat ini tanpa notis awal, mengikut budi bicara kami sendiri. Terma dan Syarat yang dipinda, dikemas kini atau diubah suai hendaklah berkuat kuasa selepas diterbitkan di Laman Web. Penggunaan berterusan, akses kepada dan penyertaan dalam Perkhidmatan pada atau melalui Tapak Web dan Peranti kami selepas penerbitan tersebut merupakan penerimaan anda kepada Terma dan Syarat yang diubah suai atau dikemas kini.
 2. 3.2 Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk menyemak sebarang pindaan, kemas kini dan/atau pengubahsuaian. Syarikat tidak akan menjadi kewajipan untuk memberitahu anda tentang pindaan, kemas kini dan/atau pengubahsuaian tersebut.

 1. 4.1 Maklumat, bahan dan data yang disediakan atau disediakan kepada anda di Laman Web, Perkhidmatan dan/atau dalam sebarang bentuk lain termasuk, tanpa had, program dan bahan pemasaran, keputusan, statistik, data sukan dan senarai perlawanan, kemungkinan dan angka pertaruhan, teks, grafik, video dan kandungan audio ('Maklumat'), kepunyaan Syarikat dan pemberi lesen kami dan bertujuan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sahaja.
 2. 4.2 Anda tidak boleh dalam apa-apa cara atau dengan apa cara sekalipun menyesuaikan, menyalin, mengubah suai, mengeluarkan semula, menyimpan, mengedar, memaparkan, menerbitkan, menghantar, menjual, menyewa, memajak atau melesenkan atau sebaliknya menjadikan Maklumat tersedia kepada mana-mana orang lain, tapak web atau media tanpa kebenaran kami terlebih dahulu.
 3. 4.3 Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat yang disediakan di Laman Web(-laman web) dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan bentuk hak intelek dan proprietari lain. Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan terhadap Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat di Laman Web(-laman web) dimiliki oleh, dilesenkan kepada dan/atau dikawal oleh Syarikat dan/atau pemberi lesen kami. Anda mengakui bahawa anda tidak memperoleh apa-apa hak, kepentingan, atau lesen kepada Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat melalui penggunaan Laman Web.

 1. Sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan, anda menjamin dan mengaku janji bahawa anda tidak akan menggunakan atau mengakses Laman Web, Perkhidmatan, Perisian dan/atau Maklumat untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai kepada anda atau yang dilarang oleh dan/atau melanggar Terma dan Syarat ini. Khususnya (dan sebagai tambahan kepada semua representasi dan waranti lain yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini), anda menjamin dan mengaku janji sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan oleh anda:
 2. i. bahawa anda bertindak bagi pihak anda sendiri dan dalam kapasiti peribadi anda sendiri dan bukan bagi pihak orang lain;
 3. ii. bahawa anda tidak dihadkan oleh kapasiti undang-undang yang terhad;
 4. iii. bahawa anda tidak didiagnosis atau diklasifikasikan sebagai penjudi kompulsif;
 5. iv. bahawa anda berumur 18 tahun ke atas yang sah;
 6. v. bahawa anda sedar sepenuhnya tentang risiko kehilangan wang semasa menggunakan Perkhidmatan;
 7. vi. bahawa anda tidak menggunakan atau mendepositkan wang yang berasal daripada aktiviti haram atau tidak dibenarkan;
 8. vii. bahawa anda tidak melakukan aktiviti jenayah atau sebaliknya menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan dan/atau berniat untuk menggunakan akaun anda yang dibuka dengan kami berkaitan dengan aktiviti tersebut;
 9. viii. bahawa anda tidak akan membenarkan orang lain menggunakan akaun anda untuk sebarang jenayah atau aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk, tanpa had, pengubahan wang haram, di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai kepada anda atau kami;
 10. ix. untuk memastikan nama pengguna, nombor akaun dan kata laluan anda selamat, sulit dan dilindungi daripada akses atau penggunaan yang tidak dibenarkan dan untuk memastikan anda memberitahu kami dengan segera jika anda tersalah letak, terlupa atau kehilangan nama atau kata laluan akaun anda;
 11. x. untuk bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akses kepada dan penggunaan Perkhidmatan pada dan melalui Laman Web dan/atau Peranti di bawah nama pengguna, nombor akaun dan kata laluan anda tidak kira sama ada akses dan/ atau penggunaan dibenarkan oleh atau diketahui oleh anda atau tidak;
 12. xi. untuk tidak menggunakan Laman Web, Peranti, Perisian atau Maklumat dalam apa jua cara yang mengganggu prestasi operasi Perkhidmatan dan Laman Web kepada pengguna lain;
 13. xii. tidak meminta atau dalam apa-apa cara berusaha untuk mendapatkan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan pengguna lain;
 14. xiii. untuk tidak memuat naik atau mengedarkan sebarang program, fail atau data yang mengandungi virus dan boleh menjejaskan prestasi operasi Peranti, Perisian, Perkhidmatan dan/atau Laman Web;
 15. xiv. bahawa akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web adalah tidak menyalahi undang-undang atau dilarang oleh undang-undang atau kewajipan kontrak yang terpakai kepada anda di mana anda sedang mengakses Laman Web atau menggunakan Peranti;
 16. xv. untuk tidak menyiarkan atau menghantar ke Laman Web dan/atau kepada Peranti atau kepada mana-mana pengguna lain, apa-apa yang menyalahi undang-undang, mengganggu, kesat, mengancam, memfitnah, lucah, tidak senonoh, menghasut, tidak menyenangkan dari segi perkauman atau etnik, lucah atau bahan profan, atau apa-apa yang boleh dianggap sebagai kesalahan jenayah;
 17. xvi. bahawa anda bukan seorang pegawai, pengarah, pekerja, ahli gabungan atau ejen Syarikat atau mana-mana syarikat yang berkaitan dengan Syarikat, atau saudara atau rakan serumah mana-mana yang tersebut di atas.

 1. 6.1 Untuk bertaruh dengan Syarikat, anda mesti melengkapkan permohonan untuk pembukaan akaun dan keahlian. Kami berhak untuk menolak Permohonan Keahlian anda tanpa merujuk kepada anda atau memberikan apa-apa sebab sekalipun.
 2. 6.2 Anda menyatakan dan mengaku janji bahawa semua maklumat yang diberikan semasa mendaftar dan melengkapkan Permohonan Keahlian adalah tepat, benar dan lengkap dalam semua aspek termasuk, nama anda, sumber dana (termasuk akaun bank dan nombor kad yang berkaitan) dan alamat kediaman.
 3. 6.3 Kami akan mengambil langkah yang munasabah dan sesuai untuk memastikan bahawa sebarang maklumat peribadi yang didedahkan kepada kami akan kekal sulit. Kami tidak akan melaporkan atau mendedahkan data peribadi anda atau maklumat pertaruhan melainkan terpaksa berbuat demikian oleh mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
 4. 6.4 Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk merahsiakan maklumat peribadi anda. Kami berhak untuk mendedahkan dan memindahkan data peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan penyelesaian pembayaran dan institusi kewangan kami setakat yang diperlukan untuk menyelesaikan pembayaran.
 5. 6.5 Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memastikan bahawa undang-undang yang terpakai kepada anda tidak melarang anda daripada menggunakan dan mengakses Laman Web dan/atau menggunakan dan mengambil bahagian dalam Perkhidmatan.
 6. 6.6 Kami berhak untuk meminta keterangan lanjut tentang pengenalan dan umur daripada anda untuk mengesahkan Permohonan Keahlian anda (cth. pengenalan gambar yang sah). Jika terdapat sebarang perubahan pada butiran maklumat anda, anda hendaklah memberitahu kami tentang perubahan yang berkaitan dengan segera.
 7. 6.7 Kami berhak untuk mengesahkan nama dan alamat anda melalui pos. Syarikat boleh, mengikut budi bicara kami, menjalankan pemeriksaan keselamatan tambahan terhadap sebarang maklumat yang anda berikan. Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, anda memberi kebenaran untuk Syarikat mengakses, menggunakan dan menyimpan sebarang pengesahan atau semakan pengenalan yang mungkin dibuat terhadap anda.

 1. 7.1 Kami menerima pertaruhan untuk permainan yang diiklankan di Laman Web dan/atau melalui Peranti. Semua pertaruhan tersebut adalah tertakluk kepada Peraturan Pertaruhan yang terpakai untuk setiap acara atau permainan, dan kepada Terma dan Syarat ini. Jika ralat atau kesilapan nyata berlaku atau peserta yang salah disebut untuk sebarang acara, semua pertaruhan yang diletakkan pada acara itu akan terbatal. Sekiranya berlaku sebarang kerosakan pada sistem perjudian Syarikat, Syarikat berhak untuk membatalkan mana-mana dan semua pertaruhan yang diletakkan.
 2. 7.2 Walau apa pun peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini, Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menolak semua, atau sebahagian, sebarang pertaruhan yang dibuat tanpa memberikan sebarang sebab.
 3. 7.3 Kami hanya menerima pertaruhan yang dibuat melalui internet dengan mematuhi Terma dan Syarat ini. Pertaruhan tidak diterima dalam sebarang bentuk lain (sama ada melalui pos, e-mel, faks atau sebaliknya) dan akan terbatal tanpa mengira keputusannya.
 4. 7.4 Syarikat berhak untuk menggantung dan atau menutup akaun pelanggan pada bila-bila masa jika dipercayai bahawa anda telah melanggar mana-mana Terma ini atau telah bertindak dengan cara menipu, menggodam, menyerang, memanipulasi atau merosakkan semangat pertaruhan biasa. Sebarang kemenangan dan/atau pembayaran termasuk baki dalam akaun akan dianggap luput dan tidak sah.
 5. 7.5 Sebarang bentuk 'pertaruhan tidak normal' termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau 'bot' di Internet akan menjadi BATAL tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sebarang percubaan atau penggunaan sebenar kecerdasan buatan oleh ahli akan membawa kepada penamatan akaun mereka.
 6. 7.6 Pertaruhan akan diletakkan secara sah jika nama pengguna dan kata laluan anda telah dimasukkan dengan betul, dengan syarat terdapat dana yang mencukupi dalam akaun anda. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa butiran pertaruhan anda adalah betul. Sebaik sahaja pertaruhan anda telah diletakkan dan disahkan oleh kami, mereka tidak boleh dibatalkan, dibatalkan atau diubah.
 7. 7.7 Anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab ke atas semua aktiviti dan transaksi yang berlaku melalui penggunaan mana-mana yang berikut:
 8. i. nama awak;
 9. ii. nombor akaun anda;
 10. iii. nama pengguna dan kata laluan anda
 11. 7.8 Pertaruhan akan dianggap sah dan diterima oleh Syarikat apabila ID transaksi dipaparkan pada skrin anda dan ditunjukkan dengan sewajarnya dalam sejarah transaksi anda.
 12. 7.9 Tiada pertaruhan dibenarkan selepas bermulanya sesuatu acara dan/atau di mana keputusan sesuatu acara diketahui pada masa pertaruhan anda diletakkan. Jika mana-mana acara tersilap dibiarkan terbuka untuk pertaruhan selepas permulaan acara dan/atau di mana keputusan sesuatu acara diketahui, Syarikat berhak untuk menolak atau membatalkan pertaruhan yang diletakkan. Jika atas sebarang sebab pertaruhan secara tidak sengaja diterima oleh Syarikat selepas acara atau perlawanan dimulakan, Syarikat berhak untuk membatalkan dan membatalkan pertaruhan tersebut. Penerimaan sebarang pertaruhan adalah mengikut budi bicara mutlak Syarikat.
 13. 7.10 Melainkan dinyatakan sebaliknya, keputusan perlawanan atau acara akan ditentukan pada hari tamatnya untuk tujuan pertaruhan. Pemenang sesuatu acara atau permainan akan ditentukan pada tarikh acara berakhir mengikut Peraturan Pertaruhan.
 14. 7.11 Syarikat tidak mengiktiraf permainan yang digantung, protes atau keputusan yang dibatalkan untuk tujuan pertaruhan.
 15. 7.12 Anda mengakui bahawa mana-mana dan semua kemungkinan, garisan dan kecacatan adalah tertakluk kepada turun naik tanpa notis, dan perkara di atas akan ditetapkan hanya pada masa penerimaan pertaruhan oleh kami. Jika ralat nyata, kesilapan atau kegagalan sistem mengakibatkan ganjil, garisan atau kecacatan yang tidak betul diambil dalam pertaruhan, Yubet boleh mengikut budi bicara mutlak kami (tetapi tidak akan diwajibkan) membuat usaha yang munasabah untuk menghubungi anda untuk membenarkan pilihan meletakkan yang lain. bertaruh pada kemungkinan, garisan dan kecacatan yang betul.
 16. 7.13 Kami tidak akan menerima sebarang pertaruhan yang diletakkan serentak pada satu acara daripada anda. Berkenaan dengan sebarang pertaruhan dan transaksi yang berkaitan dengannya, keputusan Syarikat adalah muktamad dan konklusif.

 1. 8.1 Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Perisian yang boleh diakses oleh anda adalah hak milik Syarikat dan anda tidak mendapat sebarang hak ke atas Perisian tersebut. Anda tidak boleh dalam apa-apa cara atau dengan apa cara sekalipun menyesuaikan, menyalin, mengubah suai, mengeluarkan semula, menyimpan, mengedar, memaparkan, membuat persembahan secara terbuka, menyiarkan, menerbitkan, menghantar, menjual, menyewa, memajak atau melesenkan atau sebaliknya berkomunikasi atau menyediakan Perisian sedemikian kepada mana-mana orang lain, tapak web atau pada mana-mana media dan/atau peranti lain.
 2. 8.2 Syarikat memberi anda lesen peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk memasang dan menggunakan Perisian pada Peranti anda ('Lesen') DENGAN SYARAT pemasangan dan penggunaan sedemikian dibuat melalui Peranti yang anda adalah pengguna utama.
 3. 8.3 Perisian dilesenkan dan diedarkan oleh Syarikat semata-mata untuk tujuan membolehkan pengguna Perisian mengakses dan menggunakan Perkhidmatan sepenuhnya.
 4. 8.4 Anda tidak dibenarkan untuk:
 5. i. memasang atau memuatkan Perisian pada pelayan peranti rangkaian lain;
 6. ii. menyalin, mengedar, memindahkan, menyerahkan Perisian kepada mana-mana orang lain;
 7. iii. menyewa, memajak, sub-lesen atau memindahkan Perisian kepada mana-mana pihak ketiga;
 8. iv. mencipta atau menyediakan sebarang cara yang mana Perisian boleh digunakan oleh orang lain;
 9. v. menterjemah, menyahhimpun, membuka, mengubah suai, mencipta karya terbitan berdasarkan Perisian; atau
 10. vi. menggunakan Perisian dengan cara yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

 1. 9.1 Syarikat berhak untuk tidak menyelesaikan transaksi sekiranya berlaku percanggahan antara akaun bank dan nama berdaftar.
 2. 9.2 Kemenangan anda adalah tidak termasuk jumlah pertaruhan dan ini harus dipertimbangkan semasa meletakkan pertaruhan anda.
 3. 9.3 Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang dana yang dikreditkan ke akaun secara kesilapan, dan Syarikat berhak untuk membatalkan sebarang transaksi yang melibatkan dana tersebut. Sekiranya dana dikreditkan ke akaun anda secara silap, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memaklumkan Syarikat dengan segera.
 4. 9.4 Pembayaran apa-apa cukai, yuran, caj atau levi yang mungkin dikenakan pada kemenangan anda di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai adalah tanggungjawab anda sepenuhnya.

 1. 10.1 Kemenangan anda daripada pertaruhan yang diselesaikan dikreditkan ke akaun anda dan akan ditarik balik mengikut Terma dan Syarat kami.
 2. 10.2 Kami tidak akan melepaskan dana anda dalam apa jua keadaan jika nilai penuh deposit anda tidak dimainkan sepenuhnya.
 3. 10.3 Pengeluaran wang dari akaun anda hanya boleh dibuat dalam mata wang yang sama di mana deposit dibuat.
 4. 10.4 Akaun bank yang digunakan untuk penempatan asal deposit mestilah sama dengan nama akaun yang didaftarkan.
 5. 10.5 Syarikat berhak untuk membuat caj ke akaun anda untuk menampung semua kos munasabah yang berkaitan dengan kedua-dua deposit dan pengeluaran.

 1. 11.1 Semua promosi dalam Yubet tidak dibenarkan untuk berbilang akaun, jika terdapat sebarang pakatan sulit atau penggunaan berbilang akaun, semua bonus dan jumlah kemenangan akan dirampas.
 2. 11.2 Perolehan pada semua jenis permainan meja bukan langsung (cth. Blackjack, Poker Video, Craps, American Roulette, Baccarat dan permainan meja bukan langsung lain) dan permainan bukan slot, tidak akan dikira dalam keperluan pusing ganti ini melainkan dinyatakan secara KHUSUS.
 3. 11.3 Yubet hanya akan mengira jumlah pertaruhan yang telah diselesaikan dan dengan keputusan menang atau kalah sebagai pusing ganti berkesan.
 4. 11.4 Perolehan yang diperlukan tertakluk kepada semua bonus tidak dikira sebagai rebat berkesan.
 5. 11.5 Bonus yang diberikan hanya sah selama tiga puluh (30) hari, bermula dari tarikh ia dikeluarkan, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam terma dan syarat bonus. Jika pemain gagal membuat nilai prasyarat pertaruhan sebelum tamat tempoh, dana bonus dan wang yang dimenangi menggunakan dana bonus wang akan dikeluarkan daripada akaun pemain.
 6. 11.6 Yubet berhak untuk membuat keputusan secara unilateral untuk melaksanakan dan, pada bila-bila masa tanpa notis awal, untuk mengubah suai, menukar, menghentikan, membatalkan dan/atau membatalkan promosi.
 7. 11.7 Semua promosi atau tawaran istimewa yang diperkenalkan adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. Syarikat berhak untuk menggantung, menarik balik atau mengubah suai sebarang promosi sedemikian pada bila-bila masa.
 8. 11.8 Sekiranya Syarikat percaya pengguna menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan promosi, Syarikat boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, menyekat, menafikan, menggantung, menahan atau menarik balik mana-mana pengguna daripada promosi.
 9. 11.9 Syarikat berhak untuk membatalkan mana-mana atau semua pertaruhan yang dibuat oleh mana-mana individu/kumpulan orang yang bertindak dalam perhubungan/pakatan sulit dan percubaan penipuan. Wang dalam akaun akan dirampas serta-merta.

 1. 12.1 Kami mempunyai dasar toleransi sifar terhadap penyalahgunaan bonus, penipuan, mengambil kesempatan yang tidak adil terhadap kami dan/atau aktiviti lain yang mencurigakan, dan kami berhak untuk menyekat dan mengalih keluar bonus, kemenangan yang berkaitan dan/atau deposit daripada akaun yang kami syak, di arahan tunggal kita, terlibat dalam aktiviti atau tingkah laku tersebut.
 2. 12.2 Kami berhak untuk menyemak rekod transaksi dan log dari semasa ke semasa, atas apa jua sebab sekalipun. Anda dengan ini bersetuju terlebih dahulu dengan klausa ini. Jika, selepas semakan sedemikian, nampaknya anda mengambil bahagian, atau cuba untuk mengambil bahagian, dalam strategi yang kami, mengikut budi bicara mutlak kami anggap sebagai (i) penyalahgunaan promosi; dan/atau (ii) permainan yang tidak teratur; kami berhak untuk menafikan, menahan, membatalkan atau menarik balik kelayakan anda untuk sebarang promosi, kemenangan atau bonus, atau menamatkan akses anda ke Laman Web dan/atau menyekat akaun anda. SILA AMBIL PERHATIAN bahawa dalam keadaan sedemikian, kami tidak akan bertanggungjawab untuk membayar balik sebarang dana yang mungkin ada dalam akaun anda selain daripada jumlah deposit asal anda.
 3. 12.3 'Permainan tidak teratur' termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana satu daripada jenis permainan berikut:
 4. i. Pertaruhan sama, sifar atau margin rendah atau pertaruhan lindung nilai tidak akan diterima dalam sebarang bentuk. Sebagai contoh, pertaruhan Hitam atau Merah pada Roulette atau meliputi lebih daripada 25 daripada 37 nombor di atas meja; kedua-dua belah pertaruhan termasuk tetapi tidak terhad kepada sukan dan kasino langsung;
 5. ii. Kemenangan yang tertunda, sebagai contoh, ciri 'putaran percuma' atau 'bonus' yang dimulakan dengan dana bonus atau tunai, kemudian Pemain melangkah keluar daripada pusingan bonus atau bonus percuma, dan kemudian melengkapkan pada masa kemudian sebagai contoh, selepas bonus telah dipertaruhkan;
 6. iii. 'Game State Abuse' di mana penggunaan dana bonus digunakan semata-mata untuk maju melalui peringkat bonus dan kemudian peringkat akhir diselesaikan dengan pertaruhan tunai apabila dana bonus telah dikeluarkan atau dilucuthakkan; dan
 7. iv. Meninggalkan pertaruhan besar di atas meja, contohnya dalam Blackjack, dan kembali selepas pertaruhan bonus telah selesai.
 8. 12.4 'Penyalahgunaan promosi' termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana satu daripada jenis permainan berikut:
 9. i. Bekerja dalam sindiket dengan pemain lain untuk menyalahgunakan kenaikan pangkat, dengan sengaja menipu atau kelakuan tidak adil yang lain;
 10. ii. Mendeposit dan mengeluarkan dana sejurus selepas itu dengan niat untuk menyalahgunakan promosi. Sebagai contoh, deposit dana untuk menerima putaran percuma, dan kemudian pertaruhkan deposit anda lebih daripada 1 kali nilai deposit anda, mulakan pengeluaran untuk tidak melanggar klausa 'Bonus Tanpa Deposit' Terma Laman Web;
 11. iii. Sama ada diketahui atau tidak diketahui oleh kami, mengambil kesempatan daripada mana-mana perisian atau pepijat sistem, kelemahan, kesilapan, ralat atau kegagalan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, berkenaan dengan mana-mana permainan; dan
 12. iv. Menggunakan berbilang akaun untuk menuntut bonus atau tawaran putaran percuma lebih daripada sekali.

 1. 13.1 Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Syarikat, pekerja, pegawai, pengarah, pemegang lesen, pengedar, sekutu, anak syarikat dan ejen kami untuk sebarang kerugian, kerosakan atau tuntutan (termasuk yuran guaman yang munasabah) yang mungkin ditanggung akibat pelanggaran Terma dan Syarat dan/atau Peraturan Pertaruhan.

 1. 14.1 Syarikat tidak menerima liabiliti untuk kandungan, produk, perwakilan laman web luar atau pihak ketiga daripada domain awam. Syarikat menafikan mana-mana dan semua waranti, representasi dan tanggungjawab berkenaan dengan mana-mana aspek Perkhidmatan, Tapak dan Maklumat, yang mungkin disediakan oleh pihak ketiga dan pada mana-mana akaun tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang keingkaran, pelanggaran atau ketidaktindakan pihak ketiga. rakan kongsi parti.
 2. 14.2 Sebarang penyertaan dalam Sukan adalah atas budi bicara dan risiko anda sendiri. Dengan bermain Permainan, anda mengakui bahawa anda tidak mendapati Permainan dan/atau Perkhidmatan itu menyinggung perasaan, tidak adil atau tidak senonoh dalam apa jua cara.
 3. 14.3 Beberapa bidang kuasa undang-undang tidak menangani kesahihan perjudian dalam talian dan/atau luar pesisir manakala yang lain secara khusus menjadikan perjudian dalam talian dan/atau luar pesisir haram. Kami tidak berhasrat bahawa sesiapa harus menggunakan Tapak dan/atau Perkhidmatan di mana penggunaan sedemikian adalah menyalahi undang-undang. Ketersediaan Perkhidmatan dan Tapak tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran, permintaan atau jemputan oleh kami di mana-mana negara di mana penggunaan sedemikian adalah menyalahi undang-undang. Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memastikan bahawa pada setiap masa anda mematuhi undang-undang yang mengawal anda dan bahawa anda mempunyai hak undang-undang yang lengkap untuk menggunakan Tapak dan Perkhidmatan.
 4. 14.4 Dalam apa jua keadaan, termasuk kecuaian, Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian yang dianggap atau didakwa berpunca daripada atau disebabkan oleh Laman atau kandungannya, termasuk tanpa had kelewatan atau gangguan dalam operasi atau penghantaran, komunikasi, talian kegagalan, penggunaan atau penyalahgunaan tapak atau kandungannya oleh mana-mana orang, atau sebarang kesilapan atau peninggalan dalam kandungan. Syarikat menafikan semua waranti, representasi dan tanggungjawab setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan tidak menjamin bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu, tepat pada masanya atau bebas ralat, bahawa sebarang surat-menyurat elektronik yang dihantar melalui pelayan adalah bebas daripada sebarang virus atau pepijat.
 5. 14.5 Syarikat tidak menjamin bahawa perkhidmatan yang ditawarkan sepadan dengan jangkaan atau piawaian anda dan menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan konfigurasi yang diperlukan dan keperluan untuk menggunakan perkhidmatan dimaksimumkan. Anda mengakui bahawa sebahagian atau semua Maklumat mungkin bersifat sementara dan mungkin tertakluk kepada semakan atau pengubahsuaian.
 6. 14.6 Jika terdapat percanggahan antara keputusan yang ditunjukkan pada Peranti anda dan pelayan kami, keputusan yang dipaparkan pada pelayan kami akan mengawal keputusan Permainan. Anda memahami dan bersetuju bahawa (tanpa menjejaskan hak dan remedi anda yang lain) Rekod Syarikat akan menjadi pihak berkuasa muktamad dalam menentukan syarat penyertaan anda dalam Sukan, aktiviti yang terhasil daripadanya dan keadaan di mana ia berlaku.
 7. 14.7 Syarikat berhak untuk menghentikan, mengubah suai, mengalih keluar atau menambah Perkhidmatan, buat sementara atau selama-lamanya, mengikut budi bicara mutlaknya berkuat kuasa serta-merta dan kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk sebarang kerugian yang dialami dalam hal ini.
 8. 14.8 Penafian ini menggantikan semua pemahaman, perjanjian dan kontrak sebelumnya. Anda dengan ini menerima untuk menanggung rugi Syarikat dan sekutunya, pekerja, ejen dan sekutunya terhadap semua tuntutan, liabiliti atau perbelanjaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam dan caj mahkamah, yang timbul daripada akses atau penggunaan Perkhidmatan dan Tapak anda, tidak kira sama ada Syarikat telah dinasihatkan tentang kemungkinan sedemikian atau tidak. Dengan menggunakan Perkhidmatan dan Tapak, anda secara nyata mengetepikan sebarang hak yang mungkin timbul kepada anda terhadap kami.
 9. 14.9 Penafian ini hendaklah dibaca sepenuhnya dan hendaklah ditafsirkan hanya selepas membacanya dengan syarat penggunaan dan dasar privasi. Dengan menggunakan laman web ini, ia akan dianggap bahawa anda telah membaca, memahami dan mengakui semua terma dan syarat, dasar privasi dan penafian.

 1. 15.1 Syarikat berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan, membekukan dan kehilangan sebarang baki dalam akaun anda, dan/atau menyahaktifkan akaun anda tanpa sebab pada bila-bila masa termasuk, tanpa had, jika:
 2. i. anda mempunyai lebih daripada satu akaun aktif dengan Syarikat;
 3. ii. Nama tidak sepadan dengan nama pada akaun bank atau akaun pembayaran lain yang digunakan untuk membuat deposit dan pengeluaran;
 4. iii. anda mengambil bahagian dalam promosi dan menarik diri sebelum memenuhi keperluan promosi tertentu itu;
 5. iv. anda memberikan maklumat pendaftaran yang salah atau mengelirukan;
 6. v. anda telah gagal memberikan maklumat pengenalan atas permintaan;
 7. vi. anda bukan umur yang sah;
 8. vii. anda mengakses dan mengambil bahagian dalam Perkhidmatan dari bidang kuasa di mana penyertaan dilarang oleh undang-undang;
 9. viii. anda menafikan mana-mana transaksi atau deposit yang telah anda buat;
 10. ix. anda mendepositkan wang yang berasal daripada aktiviti haram atau tidak dibenarkan;
 11. x. anda didapati menipu atau cuba menipu sesiapa atau mana-mana pihak atau anda telah menggunakan atau menggunakan kecerdasan buatan atau sistem lain yang direka khusus untuk mengalahkan sistem atau anda didapati telah bersubahat dengan pemain lain untuk menipu Syarikat ;
 12. xi. anda telah membenarkan atau membenarkan (sengaja atau tidak sengaja) orang lain menggunakan akaun anda; atau
 13. xii. anda gagal mematuhi mana-mana terma dan syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini
 14. 15.2 Jika peruntukan Perkhidmatan digantung dan/atau akaun anda dinyahaktifkan, peruntukan Perkhidmatan hanya akan dikembalikan semula dan/atau akaun anda diaktifkan semula selepas pembetulan yang diperlukan telah disahkan.
 15. 15.3 Syarikat mengekalkan kuasa ke atas pengeluaran, penyelenggaraan dan penutupan akaun pengguna pada bila-bila masa atas sebarang sebab. Keputusan berkenaan dengan mana-mana aspek akaun anda, penggunaan Perkhidmatan atau Tapak, adalah muktamad dan tidak boleh dibuka untuk semakan atau rayuan. Kami akan memberi anda notis yang munasabah sebelum berbuat demikian, melainkan keadaan menentukan bahawa kami secara sah atau praktikal tidak boleh berbuat demikian.

 1. 16.1 Pautan ke laman web luaran disediakan untuk kemudahan anda sahaja, dan Syarikat tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk memastikan kandungan pautan tersebut adalah tepat, terkini atau dikekalkan.
 2. 16.2 Syarikat tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas kandungan atau amalan privasi tapak web luaran.
 3. 16.3 Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan anda ke atas mana-mana pautan ke laman web luar yang disediakan di Laman Web.
 4. 16.4 Syarikat dalam apa jua keadaan tidak boleh dikaitkan atau bergabung dengan sebarang kenyataan, pendapat, tanda dagangan atau perkhidmatan, logo, lencana, produk, perkhidmatan atau dengan pengendali atau pemilik laman web luar.

 1. 17.1 Kami berhak untuk, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menambah permainan atau fungsi baharu pada Laman Web(s) atau untuk memulakan, menghentikan, menghentikan, menyekat akses kepada atau mengubah suai mana-mana permainan atau fungsi pada bila-bila masa.

 1. 18.1 Syarikat berhak untuk mendapatkan semua remedi berkenaan dengan sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini, termasuk hak untuk menafikan atau menyekat akses kepada Perkhidmatan, Laman Web dan Maklumat kepada mana-mana orang tertentu, menamatkan akaun anda atau menyekat. akses daripada alamat Internet tertentu pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami.
 2. 18.2 Anda bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya dan tidak memudaratkan Syarikat dan sekutunya, pekerja, ejen dan sekutunya daripada dan terhadap semua tuntutan, tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman dan sebarang caj lain yang mungkin timbul apabila hasil daripada:
 3. i. pelanggaran Perjanjian anda, secara keseluruhan atau sebahagian;
 4. ii. pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga;
 5. iii. penggunaan Perkhidmatan dan/atau Tapak oleh anda atau orang lain menggunakan butiran log masuk anda

 1. 19.1 Versi Bahasa Inggeris Perjanjian ini hendaklah menjadi versi lazim sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara mana-mana versi terjemahan Perjanjian ini.
 2. 19.2 Perjanjian ini membentuk keseluruhan pemahaman dan perjanjian antara Syarikat dan anda mengenai Perkhidmatan dan Tapak dan menggantikan sebarang perjanjian, persefahaman atau pengaturan sebelumnya.
download
MUAT TURUN
contact
ORANG HUBUNGAN